หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
  • เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
(123 KB.)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(7.73 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
(1.05 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
(35.5 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
(12.4 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
(1.75 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
(8.23 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
(1.68 MB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
(547 KB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
(510 KB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
(541 KB)
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
(501 KB)
เอกสารเชิญร่วมงานวันผุ้ถือหุ้นไทย
(1.09 MB)


รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
(611 KB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
(9.16 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
(13 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
(314 KB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
(213 KB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
(4.15 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
(3.81 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
(4.21 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
(6.08 MB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
(155 KB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
(153 KB)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
(132 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
(932 KB)
      • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(143 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
(680 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
(2.01 MB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
(687 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
(1.57 MB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
(639 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
(512 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
(501 KB)
เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
(543.40 KB)


รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
(328 KB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
(245 KB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
(185 KB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
(8.16 MB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
(3.62 MB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551
(114 KB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
(563 KB)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
(113 KB)