หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
สิทธิของผู้ถือหุ้น
เอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(4.92 MB)
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
(128 KB)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DEMCO-W5)
(2.76 MB)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DEMCO-W6)
(2.99 MB)
      • แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (DEMCO-W6)
(57 KB)
แผนที่ (Eng Version)
(78 KB)