หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
ข้อมูลสำคัญของบริษัท
บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO)
สำนักงาน : 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2959-5811
โทรสาร : 0-2959-5816
เว็บไซต์ : www.demco.co.th
อีเมล์ : IR@demco.co.th
ก่อตั้งบริษัท : 1 มิถุนายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 822,683,573 บาท
ทุนชำระแล้ว : 730,344,251 บาท ณ 31/12/60
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai) : 14 ธันวาคม 2549
ย้ายหลักทรัพย์เข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
: 4 กุมภาพันธ์ 2554
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดอุตสาหกรรม : ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
ทะเบียนบริษัทมหาชนเลขที่ : 0107549000092
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107549000092
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-0750-4
แฟกซ์ : 0-2678-0661
อีเมล : cna@cnaaudit.com