หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีแนวทางการจ่ายเงินปันผลไว้ชัดเจน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายหรือดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ที่ผ่านมาบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญา

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัท ปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจากการประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฐานกังหันลม


วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล วันผลประกอบการ
27/02/61
-
-
เงินปันผล
0.00(บาท/หุ้น)
01/01/60-31/12/60
27/02/60
-
-
เงินปันผล
0.00(บาท/หุ้น)
01/01/59-31/12/59
29/02/59
-
-
เงินปันผล
0.00(บาท/หุ้น)
01/07/58-31/12/58
11/08/58
25/08/58
10/09/58
เงินปันผล
0.1250(บาท/หุ้น)
01/01/58-30/06/58
26/02/58
07/05/58
22/05/58
เงินปันผล
0.1350(บาท/หุ้น)
01/07/57-31/12/57
13/08/57
26/08/57
11/09/57
เงินปันผล
0.1250(บาท/หุ้น)
27/02/57
06/05/57
22/05/57
เงินปันผล
0.10(บาท/หุ้น)
01/07/56-31/12/56
13/08/56
26/08/56
11/09/56
เงินปันผล
0.05(บาท/หุ้น)
28/02/56
07/05/56
23/05/56
เงินปันผล
0.18(บาท/หุ้น)
01/07/55-31/12/55
10/08/55
22/08/55
07/09/55
เงินปันผล
0.17(บาท/หุ้น)
01/01/55-30/06/55
28/02/55
03/05/55
22/05/55
เงินปันผล
0.08(บาท/หุ้น)
01/07/54-31/12/54
11/08/54
25/08/54
09/09/54
เงินปันผล
0.0350(บาท/หุ้น)
01/01/54-30/06/54
25/02/54
19/04/54
10/05/54
เงินปันผล
0.05(บาท/หุ้น)
01/07/53-31/12/53
16/08/53
26/08/53
10/09/53
เงินปันผล
0.10(บาท/หุ้น)
01/01/53-30/06/53
19/02/53
02/04/53
23/04/53
เงินปันผล
0.15(บาท/หุ้น)
01/01/52-31/12/52
27/02/52
17/04/52
07/05/52
เงินปันผล
0.04(บาท/หุ้น)
01/07/51-31/12/51
14/08/51
22/09/51
02/10/51
เงินปันผล
0.10(บาท/หุ้น)
01/01/51-30/06/51
14/08/51
22/09/51
02/10/51
หุ้นปันผล
8 : 1
01/01/51-30/06/51
26/02/51
08/04/51
25/04/51
เงินปันผล
0.10(บาท/หุ้น)
01/07/50-31/12/50
22/08/50
01/10/50
15/10/50
เงินปันผล
0.0278(บาท/หุ้น)
01/01/50-30/06/50
22/08/50
01/10/50
15/10/50
หุ้นปันผล
4 : 1
01/01/50-30/06/50