หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
คณะกรรมการบริษัท
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

อายุ : 72 ปี

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ด้านการโฆษณา Center Technical College ประเทศออสเตรเลีย
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) , Finance for Non-Finance Director (FN) และ Role of the Chairman Program (RCP)

ประวัติการทำงาน :
2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทฯ
2509 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ประชุมช่าง จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิแสง-ไชกี เหตระกูล
ประธานอาสากาชาดกาญจนาภิเษก อาสากาชาด สภากาชาดไทย
นายวิทยา คชรักษ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตรการปฏิบัติการทางจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 72, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย
- อบรมหลักสูตรวิทยาการทัพเรือ รุ่นที่ 28, วิทยาลัยการทัพเรือ, สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 25, สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2544 - 2545 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2541 - 2543 ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 2
2540 - 2542 ผู้ช่วยผู้ว่าการ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2536 - 2539 ผู้อำนวยการฝ่ายเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
นายสงวน ตังเดชะหิรัญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  สาขาไฟฟ้ากำลัง  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Organization & Operation of Rural Electric โดยทุนของรัฐบาล สหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ.2523
- ประกาศนียบัตร Planning and Control of Rural Development Promotion Schemes โดยทุนของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ปี 2531
- ประกาศนียบัตร ISO 9000 Lead Assessor ปี พ.ศ.2537
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) , Audit Committee Program (ACP) และ Finance for Non-Finance Director (FN)

ประวัติการทำงาน :
2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2544 - 2544 รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 - 2544 กรรมการ ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2541 - 2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นางสาวภาษิตา กิจยโภค

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 51 ปี

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)

ประวัติการทำงาน :
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2535 - 2552 กรรมการและผู้จัดการสายงานบริการบัญชี บจก.สำนักงานปิยะแมเนจเมนต์
2532 - 2534 หุ้นส่วนและผู้จัดการแผนกบริการบัญชี สำนักงานปิยะแมเนจเมนต์
2531 - 2531 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร 3 สำนักงานสรรพากรจังหวัดจันทบุรี
2530 - 2531 หัวหน้าแผนกบริการบัญชี บจก.ปิยะแมเนจเมนต์
2528 - 2529 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานยงยุทธ แอนด์ แอสโซซิเอตส์
นายไมตรี ลักษณโกเศศ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 65 ปี

ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงกฏหมายมหาชนและการบริหารงานภาครัฐ จากสถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipok’s Institute)
- Certificate of Infrastructure in Market Economy, John F. Kennedy School, Harvard University, USA.
- Certificate of Advance Management, Montreal University, Canada.
- Certificate of Management Development Program, Bangalore Institute of Technology, India.
- Certificate of Economic Development , NIDA, Bangkok.
- Certificate of Electric Distribution Management, Kyushu Electric Power Company, Japan.
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Directors Certification Program (DCP)

ประวัติการทำงาน :
2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. - ก.ย. 2550 รักษาการผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2548 - พ.ค. 2550 รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2546 - 2548 รองผู้ว่าการธุรกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2544 - 2545 ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2540 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2531 - 2539 ผู้อำนวยการกองแผนวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายสุวัฒน์ จรดล

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา :
- บธ.ม.สำหรับผู้บริหารการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มินิ เอ็มบีเอ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) และ Finance for Non-Finance Director (FN)

ประวัติการทำงาน :
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
2536 - ต.ค. 2554 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
 2530 - 2535    หัวหน้าแผนกทดสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 2529 - 2530    หัวหน้าแผนกวิชาการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 2517 - 2529 วิศวกรระดับ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา :
- พบ.ม พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน :
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2536 - เม.ย. 2554 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
2534 - 2536     ผู้จัดการโครงการ บริษัท เทด้า จำกัด
2533 - 2534 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก กองแผนวิสาหกิจ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2522 - 2533 วิศวกรไฟฟ้า กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายอาคม มานะแก้ว

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา :
- วศ.ม. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน :
2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
2533 - 2536   ผู้จัดการส่วนฝ่ายวิศวกรรม บริษัท นครไทยสตีล กรุ๊ป (มหาชน)
2524 - 2533 หัวหน้าแผนกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นายภูมิชาย หิรัญชัย

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

อายุ : 62 ปี

ประวัติการศึกษา :
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
- คบ. (ช่างไฟฟ้า-อิเลคทรอนิคส์) วิทยาลัยครูพระนคร
- มินิ เอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน :
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
2554 - 2556 กรรมการบริษัท
2535 - 2553 กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2533 - 2535    กองออกแบบระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2530 - 2535 กองออกแบบระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2522 - 2530 กองโครงการและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายไพฑูรย์ กำชัย

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท

อายุ : 51 ปี

ประวัติการศึกษา :
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution Strategy

ประวัติการทำงาน :
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ย.2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
2537 - พ.ย.2548 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจก. อันเดอร์กราวด์ เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย)
2537 - 2545 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท รัชภณ (1994) จำกัด
2537 - 2542 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ที.พี. คอนกรีต จำกัด