หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งแบบครบวงจรในงานระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง - สถานีไฟฟ้าย่อย โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล งานด้าน อนุรักษ์พลังงาน งานก่อสร้างโครงข่ายการสื่อสาร ระบบอาณัติสัญญาณ ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กสำหรับระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบเสา โทรคมนาคม และป้ายโฆษณา Bill Board ภายใต้เครื่องหมายการค้าเด็มโก้ ทั้งนี้ รวมถึงการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยจด ทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทุนอย่างต่อเนื่องจน ณ ปัจจุบันได้แปร สภาพเป็นบริษัทมหาชน และมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 635.46 ล้านบาท โดยเป็นทุนชำระแล้ว 626.04 ล้านบาท

ลักษณะงาน

บริษัทสามารถแบ่งลักษณะของงานที่ให้บริการออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

1.ธุรกิจการให้บริการ

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรมทุกระบบอย่างครบวงจร (Turnkey Basis) โดยรับงาน จากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งแบบเป็นผู้รับเหมาโดยตรง ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับงานตรงจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับเหมาช่วง ซึ่งบริษัทรับงานช่วงต่อ จากผู้รับงานซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้รับสัมปทาน โดยการรับงานมีทั้งจากวิธีการประมูลหรือวิธีการเสนอราคาและเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือ กับบริษัทอื่นทั้งในและนอกประเทศในลักษณะกิจการค้าร่วม (Consortium) เพื่อให้มีโอกาสในการรับงาน ขยายธุรกิจและการเติบโตในงานแขนงใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ธุรกิจการให้บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานได้ดังต่อไปนี้

งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็นประเภท งานได้ดังต่อไปนี้

  • งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transmission Line System) เป็นระบบส่งกำลังไฟฟ้าที่รับมาจากแหล่งผลิต กระแสไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่ง ไฟฟ้าแรงสูงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยต่างๆ ระบบสายส่งไฟฟ้าจะรับระดับแรงดันตั้งแต่ 69 เควี 115 เควี 230 เควี และ 500 เควี โดยระบบสายส่งนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ประกอบการโรงผลิตไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) และประเภทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอิสระรายย่อย (Small Power Producer : SPP) และโรงงานอุตสาหกรรมขนาด ใหญ่ ซึ่งต่างเป็นลูกค้าของบริษัททั้งสิ้น

  • งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (High Voltage Substation) ทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแปลงแรงดัน ส่งต่อเป็นทอดๆ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไปยังผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆ

  • งานก่อสร้างระบบจำหน่าย และระบบไฟฟ้าใต้ดิน เป็นงานก่อสร้างปักเสาและพาดสายไฟฟ้า ระดับแรงดัน 22 เควี หรือ 33 เควี และระบบไฟฟ้าแรงต่ำจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังลูกค้าต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับงานระบบไฟฟ้าใต้ดินเป็นงานก่อสร้างท่อ พร้อมร้อยสายไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 22 เควี และ 115 เควี โดยลูกค้าหลักของงานส่วนนี้นอกเหนือจาก กฟผ. กฟภ. และ กฟน. แล้ว ยังมีโรงไฟฟ้าเอกชนประเภท IPP, SPP และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ อีกด้วย

งานด้านพลังงานทดแทน บริษัทให้บริการ ออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทางเลือกอื่นที่นอกเหนือ จากพลังงานสิ้นเปลือง (น้ำมัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ ) เช่น การพลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ แกลบ เศษไม้ ขยะ หรือการใช้ก๊าซชีวมวลจากการหมักน้ำเสียจากโรงงาน

งานด้านอาณัติสัญญาณ บริษัทให้บริการ ออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบสื่อสารสัญญาณระบุตำแหน่งการเดินรถของรถไฟ โดยวาง อุปกรณ์ตรวจจับ และเชื่อมต่ออุปกรณ์จับสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์หลักเพื่อแสดงสถานะส่งกลับไปที่สถานีรถไฟ และศูนย์กลางควบคุมการ เดินรถ รวมถึงงานวางโครงข่ายสายไฟเบอร์ออฟติคให้กับหน่วยงานภาครัฐ

งานด้านระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (M&E) บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างติดตั้ง รวมทั้งการบำรุงรักษา งานระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบผลิตไอน้ำและน้ำร้อน รวมถึงระบบท่อรับ แรงดัน (High Pressure Piping) โดยบริษัทสามารถให้บริการงานระบบแบบครบวงจร

งานด้านเสาโทรคมนาคมและการสื่อสาร บริษัทให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและบริการติดตั้งเสาโครงเหล็กสำหรับการสื่อสารและ โทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) และผู้ที่ชนะการประมูลจากผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่อีกทอดหนึ่ง

งานด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัทได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้บริการศึกษา วางแผน ติดตั้ง ออกแบบ ในการประหยัดพลังงานให้แก่หน่วยงานราชการ และโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่

2. ธุรกิจงานขาย

งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก บริษัทผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ งานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสา วิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 16,000 ตัน ต่อปี

การจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเสาโทรคมนาคมบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยจัดเป็น ชุดสำเร็จ สำหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ผู้ซื้อสามารถนำชุดประกอบดังกล่าวไปใช้ในการติดตั้งได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดซื้อและจัดหาจากผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลาย ๆ ราย

การจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหา รวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือ ผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการต่างๆ

การจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง นอกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท ปูน คอนกรีตสำเร็จรูป เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปภัณฑ์ และสีประเภทต่างๆ แล้ว บริษัทยังจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโยธาทุกประเภท ทั้งนั้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่เป็นผู้รับเหมา และร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป

บริษัทสามารถแบ่งลักษณะลูกค้าในส่วนของงานบริการได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ลูกค้าภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตไฟฟ้า อิสระทั้ง IPP และ SPP นิคมอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น และ 2) ลูกค้าภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการและองค์กร รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฯ การสื่อสารแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยบริษัทมีนโยบายในการรักษาสัดส่วนรายได้งานบริการจาก ภาครัฐและภาคเอกชนให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้าและเพื่อรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้ของกิจการ และระดับอัตรากำไรที่เหมาะสม

3. ธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน บริษัท ได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาโครงการพลังงานลมโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในงาน สำรวจ ออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าและโยธาของ โครงการ ในขณะที่พันธมิตรรับผิดชอบในส่วนการจัดหากังหันลม การระดมเงิน ในการเป็นผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ทำให้บริษัทได้รับทราบต้นทุน โครงการ รับทราบโอกาสแห่งความสำเร็จในการพัฒนาและก่อสร้าง ส่งผลให้บริษัทสามารถประเมินโอกาส ข้อจำกัด และผลตอบแทนการลงทุนได้ค่อน ข้างชัดเจน บริษัทจึงขยายแนวธุรกิจไปสู่การลงทุนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจหลัก วัตถุประสงค์เพื่อ กระจายความ เสี่ยงของธุรกิจ ทำให้บริษัทได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล ซึ่งเป็นกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอในระยะยาว