หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
สาส์นจากประธานกรรมการ

ตลอดปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของโลกเผชิญความผันผวน จากวิกฤติการทางการเงินของยุโรป ความล่าช้าในการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ปัญหาทางการเงินของประเทศญี่ปุ่น การชะลอการเติบโตของประเทศจีน อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ที่เกิด ขึ้นกลับส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคไม่มากนัก ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ในปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าบริษัทได้ก้าวเข้าสู่หลักชัยในขั้นแรกในฐานะผู้ก่อสร้างและ ผู้ร่วมลงทุนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแห่งแรกของประเทศไทย บริษัทสามารถก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมห้วยบง 3 และห้วยบง 2 กำลังการผลิตรวม 207 เมกกะวัตต์ซึ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดย โครงการทั้งสองได้จำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 และ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกกะวัตต์และ 2.5 เมกกะวัตต์อีก 3 โครงการ ทั้งนี้ ผลของความสำเร็จสะท้อนให้เห็นจากผลประกอบ การปี 2555 เปรียบเทียบกับ ปี 2554 ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้รวม 6,009.97 ล้านบาท กำไรสุทธิรวม 416.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.60 และร้อยละ 258.94 โดยโครงสร้างรายได้จากงานพลังงานทดแทนคิดเป็นร้อยละ 48 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38 ในปี 2554

สำหรับปี 2556 บริษัทยังคงก้าวต่อไปโดยให้ความสำคัญ ทั้งกับงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานก่อสร้างด้านพลังงาน ทดแทน รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนและพลังงาน หมุนเวียน โดยบริษัทจะอยู่ในสถานะทั้งผู้ร่วมพัฒนาโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ และผู้ร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่า กลยุทธ์ข้างต้น จะผลักดันการเติบโตทางด้านรายได้ และสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทในระยะยาว

ส่วนด้านการบริหารงานภายในองค์กร บริษัทฯ ยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส

ในนามของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมธุรกิจ พนักงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สนับสนุนบริษัท ด้วยดีตลอดมา คณะกรรมการขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทจะ ดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่าย รวมถึงจะมุ่งสร้าง องค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


(นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์)
ประธานคณะกรรมการ