หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2558
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 15,816
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 68.02
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,146
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์
109,920,766
15.05
2.
นายศิริศักดิ์ สนโสภณ
65,886,700
9.02
3.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
60,997,179
8.35
4.
นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์
32,578,188
4.46
5.
น.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ
12,695,200
1.74
6.
นายสุวัฒน์ จรดล
11,635,368
1.59
7.
น.ส.อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา
7,345,500
1.01
8.
นายธีระชัย วรัญญูรัตนะ
6,980,000
0.96
9.
นายวรุณ สนโสภณ
5,960,000
0.82
10.
นายวสันต์ สนโสภณ
5,800,000
0.79
11.
น.ส.วริศรา สนโสภณ
5,501,000
0.75
12.
นายณัฐดนัย เรืองกฤตยา
4,555,100
0.62
13.
นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์
4,400,000
0.60
14.
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์
4,137,399
0.57