หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 12,870
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 67.30
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13,370
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

 

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ 110,065,766 15.07
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 66,760,167 9.14
3. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 65,525,600 8.97
4. นายสวาสดิ์ ปุ้ยพันธวงศ์ 32,643,188 4.47
5. นายสุวัฒน์ จรดล 11,359,368 1.56
6. น.ส.จันทนา จินดาพรบูรณะ 9,850,000 1.35
7. นายธีระชัย วรัญญูรัตนะ 8,270,000 1.13
8. นายอานันท์ ตันติจรัสชีพ 8,192,200 1.12
9. นายวรุณ สนโสภณ 7,310,000 1.00
10. นายวสันต์ สนโสภณ 7,300,000 1.00