หน้าแรก ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2556 2557 2558
สินทรัพย์รวม
5,879.08
6,240.72
6,765.14
หนี้สินรวม
2,743.97
2,894.98
3,635.52
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
692.83
692.83
730.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น
3,135.11
3,345.74
3,129.62
ผลการดำเนินงาน 2556 2557 2558
รายได้จากการขาย
219.72
466.16
519.33
รายได้งานบริการ
5,267.72
4,389.47
4,644.83
รายได้รวม
5,549.05
4,920.08
5,207.64
ต้นทุนรวม
4,830.66
4,330.45
4,754.50
กำไรขั้นต้น
656.78
525.18
409.66
ค่าใช้ในการขายและบริหาร
401.41
301.60
1,229.29
ต้นทุนทางการเงินและภาษี
131.19
107.44
(107.76)
กำไรสุทธิ
354.37
361.33
(510.25)
อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2557 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (เท่า)
1.20
1.28
1.05
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า)
1.10
1.16
0.98
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) (%)
11.97
10.82
7.93
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%)
6.39
7.34
(9.80)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset ROA) (%)
6.03
5.79
(7.54)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity ROE) (%)
11.30
10.80
(16.30)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น(Book Value per share BVPS) (บาท)
4.53
4.83
4.29
กำไรสุทธิต่อหุ้น(Earning Per Share EPS) (บาท)
0.55
0.52
(0.70)